Vol 5, No 01 (2019)

Surgical Update: International Journal of Surgery and Orthopedics

Table of Contents

Research Articles

Shirish V Tumbal
Vikas Kumar Malviya, Shivam Diwan, Tarun Kumar Sainia, Ashwin Apte
Karpagavel Chandrabose, Venkatesh Subbiah
Vikas Kumar Malviya, Tarun Kumar Sainia, Kamal Kishor Parmar, Shrikant Sharma
Rajesh Turkar, Vinod Padmanabhan, Siddharth Jain
Rahul Thakur, Nitin Samal, Vasant Gawande,, Niharika Kochhal
K.S. Ravichandran
Krishnanand Krishnanand, Narendra Singh Kurmi
Krishnanand Krishnanand, Narendra Singh Kurmi
Anil Kumar Chintada, Anil Kumar Nathi